PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Conscients de la importància de ser transparents, en aquest apartat trobareu documentació i informació relativa al funcionament intern de la Fundació.

1- Acords i calendari de reunions

2018:

Acords del Patronat 27-12-2018:
 • Constituir i posar en marxa la Fundació.

 • Aprovar el codi de Conducta en l’àmbit del mercat de valors, del Manual de prevenció de blanqueig de capital, adhesió al codi intern de conducta de Caixa Ontinyent i adaptació a protecció de dades.

 • Concedir apoderaments generals i per a firma electrònica a membres del Patronat i al Gerent de la Fundació.

 • Nomenar auditor extern de comptes per als exercicis de 2018, 2019 i 2020 a “Auditing Firm, S.L.”.

 • Aprovar el Pressupost i del Pla d’Actuació per a l’exercici de 2019.

2019:

Acords del Patronat 21-03-2019:
 • Aprovar els comptes anuals i la distribució de resultats de 2018, amb l’Informe dels auditors externs, declaració de responsabilitat dels patrons i absència de situacions de conflicte d’interès.

 • Actualitzar el Codi de conducta per a la realització d’inversions financeres temporals en el mercat de valors.

Acords del Patronat 18-07-2019:
 • Aprovar la memòria econòmica de 2018, a efectes fiscals.

 • Aprovar un Conveni amb FUNCAS per a impulsar activitats d’Educació Financera.

 • Impulsar les activitats d’educació financera.

 • Implantar el Mont de Pietat Caixa Ontinyent.

 • Revisar el pressupost i pla d’actuació de 2019.

Acords del Patronat 12-12-2019:
 • Revisar el pressupost i del pla d’actuació de l’exercici de 2019.

 • Aprovar el pressupost i pla d’actuació per al 2020.

 • Assignar responsabilitats i competències respecte de la formulació dels comptes anuals.

2020:

Acords del Patronat 10-06-2020:
 • Aprovar els comptes anuals i la distribució de resultats de 2019, amb l’Informe dels auditors externs, declaració de responsabilitat dels patrons i absència de situacions de conflicte d’interès.

 • Aprovar les gestions realitzades tant en educació financera com en Mont de Pietat.

 • Revisar del pressupost i pla d’actuació de 2020.

 • Aprovar el pla de tresoreria per a 2020 i l’acord amb Caixa Ontinyent per a l’aportació econòmica a través de la seua Obra Social.

 • Integrar els procediments de la Fundació en el Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme de Caixa Ontinyent.

 • Avaluar i confirmar la idoneïtat dels membres del Patronat i dels càrrecs de responsabilitat de la Fundació.

 • Aprovar l’Informe anual sobre inversions en instruments financers subjectes a l’àmbit de supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Acords del Patronat 16-07-2020:
 • Revisar i aprovar les gestions per a la posada en marxa del Mont de Pietat, amb l’aprovació del Reglament de funcionament, de les condiciones financeres de les operacions, de la ubicació de l’oficina i de la campanya de llançament i divulgació.

Acords del Patronat 18-11-2020:
 • Estudiar i aprovar les gestions realitzades en els dos programes que conformen el Pla d’actuació de la Fundació: Educació financera i Mont de Pietat.

 • Aprovar la creació d’una web per a la Fundació, amb els requisits legals i de bon govern.

 • Estudiar i aprovar la situació comptable de la Fundació i la previsió de tancament de l’exercici.

 • Revisar i actualitzar el Reglament de funcionament del Mont de Pietat y les condiciones financeres de les seues operacions.

 • Aprovar el pressupost i pla d’actuació per al 2021.

 • Aprovar la proposta de modificació de l’article 19 dels Estatuts, per tal de possibilitar la celebració ordinària de sessions per via telefònica o telemàtica´.

2021:

Acords del Patronat 06-04-2021:
 • Aprovar els comptes anuals i la distribució de resultats de 2020, amb l’Informe dels auditors externs, declaració de responsabilitat dels patrons i absència de situacions de conflicte d’interès.

 • Nomenar auditor extern de comptes per als exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024 a "Auditing Firm, S.L."

 • Estudiar i aprovar les gestions realitzades en els dos programes que conformen el Pla d'actuació de la Fundació: Educació financera i Mont de Pietat.

 • Aprovar el pla de tresoreria per a 2021 i l’acord amb Caixa Ontinyent per a l’aportació econòmica a través de la seua Obra Social.

 • Mantenir l'adhesió de la Fundació al Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme de Caixa Ontinyent.

 • Avaluar i confirmar la idoneïtat dels membres del Patronat i dels càrrecs de responsabilitat de la Fundació.

 • Aprovar l’Informe anual sobre inversions en instruments financers subjectes a l’àmbit de supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Acords del Patronat 16-11-2021:
 • Actualització de la composició del Patronat, cessant com a President Antonio Carbonell Tatay i incorporant-se com a nou President José Pla Barber, s'incorpora també al Patronat Vicent-Tomàs Guillamón Paya.

 • Estudiar i aprovar les gestions realitzades en els dos programes que conformen el Pla d'actuació de la Fundació: Educació financera i Mont de Pietat.

 • Estudiar i aprovar les gestions realitzades respecte del compliment de les obligacions d'inscripció de documents i dipòsit de comptes al Registre de Fundacions, la contractació de personal, la situació comptable a 31-10-2021 i la previsió de tancament de 2021.

 • Aprovar la modificació del pressupost i pla d'actuació de 2021.

 • Aprovar el pressupost i pla d'actuació de 2022.


2- Comptes anuals i informes auditoria  
Comptes anuals:
Infomes d’auditoria:

2- Criteris i estàndards de transparència

2.1- Constitució i dades identificatives

 • Data de constitució: 14 de juny de 2018.

 • Fundador: Caixa d’Estalvis d’Ontinyent.

 • És una Fundació d’Obra Social de Caixa d’Estalvis, acollida a la normativa específica que les regula.

 • Finalitats:

  • Conforme a l’art. 6 dels Estatuts: gestionar actuacions de l’obra social de Caixa Ontinyent, i especialment les que propicien la integració social i financera de les persones i famílies en perill d’exclusió

  • D’entre elles, es desenvoluparan les actuacions pròpies del Mont de Pietat, es a dir la concessió de préstecs amb garantia prendària en condicions accessibles, per a cobrir les necessitats financeres de les persones i famílies.

 • Inscripció en Registres:

  • La Fundació Caixa Ontinyent de la C.V. es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número de registre 621V de data 19-11-2018.

 • Domicili i oficines:

  • Domicili social en Plaça de Sant Domingo, 24.46870 Ontinyent (València).

  • Oficina del Mont de Pietat: Carrer Pius XII, nº 16. 46870 Ontinyent (València)

 • Estatuts i Reglaments:


2.2- Objecte

 • Complir les finalitats, descrites anteriorment.

 • Àrees d'activitat

  • El Patronat determinarà i decidirà discrecionalment, i amb plena llibertat, el programa d’activitats de la Fundació tendents a la consecució d’aquells objectius concrets que, al seu parer i dins del compliment dels seus fins, siga el més adequat o convenient en cada moment.

  • En l’actualitat, la Fundació desenvolupa dos activitats:

   • Educació Financera.

   • Mont de Pietat.

 • Col·lectius beneficiaris

  • Les activitats de la Fundació es dirigeixen indeterminadament a la totalitat del col·lectiu ciutadà, i els beneficis resultants tindran que ser posats a disposició del públic en general. Poden ser beneficiaris dels serveix i les prestacions de la Fundació qualsevol persona sense cap discriminació.


2.3- Estructura organitzativa

1.- Patronat:

És l’òrgan de govern de la Fundació (actualitzat en sessió de 16-11-2021) i està format per:

 • El President del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis d’Ontinyent:

  • José Pla Barber.

 • Dos membres del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis d’Ontinyent:

  • Vicent-Tomás Guillamón Payá.

  • Maria-Angeles Martínez Valls.

 • El Director General de Caixa d’Estalvis d’Ontinyent:

  • Vicente Penadés Torró

 • El Cap de Secretaria i Obra social de Caixa d’Estalvis d’Ontinyent:

  • Vicente Ortiz Mora

- Perfil i trajectòria:

Les persones que composen el Patronat tenen suficient honorabilitat comercial i professional, i capacitat d’actuar amb honestedat, integritat i independència d’idees per a valorar i qüestionar de manera efectiva les decisions d’este òrgan, d’acord amb la Política d’avaluació de la idoneïtat de Caixa Ontinyent.

2.- Equip directiu i de gestió

L’equip directiu i de gestió de la Fundació està composat per:

 • Secretari del Patronat, Vicente Penadés Torró, que és el Director General de Caixa Ontinyent.

 • Vicesecretari del Patronat, Vicente Ortiz Mora, que és el Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent.

 • Gerent, Roberto Sanz Llopis, que és el Responsable d’Obra Social de Caixa Ontinyent.

- Perfil i trajectòria:

Conforme a les normes internes de la Fundació, els components del Patronat i els Responsables de la Gestió són avaluats en el moment del seu nomenament, amb revisions anuals per a confirmar el manteniment dels requisits.

El càrrec que cadascú ostenta en Caixa Ontinyent avala la seua trajectòria i la seua capacitat per al exercici del que ostenten en la Fundació.


2.4- Altra informació

Contractes i convenis:

 • 2019, conveni amb FUNCAS per a activitats d’educació financera.

 • 2020, conveni amb FUNCAS per a activitats d’educació financera.

Subvencions públiques rebudes:

 • Fundació Caixa Ontinyent no ha rebut cap subvenció pública.

Retribucions dels patrons:

Les persones membres del Patronat exerciten els seus càrrecs gratuïtament, en cap cas poden rebre retribució per l’exercici de la seua funció. No obstant, tindran dret a ser reemborsats per les despeses ocasionades per l’exercici de les seues funcions, sempre que siguen justificades adequadament.

Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.